Zapraszamy do naszego sklepu. Dowiedz się więcej

Dodano nowe kolekcje! Ucz się więcej

Zamów teraz i oszczędzaj

Paisley Autocare: Skorzystaj z 5% zniżki na wszystkie usługi

OKAZJA5

Zasady i Warunki

Autocare Paisley
WARUNKI HANDLOWE
 1. Definicje
1.1 „Firma” oznacza Paisley Autocare
1.2 „Kupujący” oznacza osobę, spółkę osobową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub inną osobę prawną, która wyraża zgodę na świadczenie usług przez Spółkę.
1.3 „Warunki” odnoszą się do zasad i warunków działalności Spółki, określonych w niniejszym dokumencie oraz wszelkich specjalnych warunków uzgodnionych na piśmie przez Dyrektora, Sekretarza Spółki lub innego członka zespołu zarządzającego tej spółki, działającego w imieniu i na imieniu Spółki.
 1. Warunki
2.1 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich umów dotyczących jakichkolwiek części lub usług świadczonych Kupującemu przez Spółkę, z wyłączeniem wszelkich innych warunków, w tym wszelkich warunków, które Kupujący może rzekomo stosować w ramach dowolnego zamówienia zakupu, potwierdzenia zamówienie lub podobny dokument.
2.2 Zgoda na wykonanie jakichkolwiek prac przez Spółkę będzie uznawana za rozstrzygający dowód akceptacji przez Kupującego niniejszych Warunków.
 1. Cena i płatność
3.1 Ceną za wykonaną usługę jest cena uzgodniona pomiędzy Spółką a Kupującym w momencie wyrażenia przez Kupującego zgody na wykonanie prac. Cena ta może się różnić w zależności od zmian cen części lub zmian w opłatach specjalistycznych, które mogą obowiązywać w momencie zakończenia pracy i na które Firma nie ma wpływu. Cena wykonanych prac nie zawiera podatku VAT. W stosownych przypadkach podatek VAT będzie należny według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
3.2 Zapłata ceny i podatku VAT będzie wymagalna w momencie odbioru/dostawy pojazdu po zakończeniu naprawy, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie ze Spółką. W tym przypadku ogólnie przyjmuje się, że termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury.
 1. Zamówienia / Szacunki / Depozyty
4.1 Szacunki obowiązują na podany termin. Jeżeli instrukcje nie zostaną otrzymane od klienta (w odpowiedzi na sporządzony kosztorys) w ciągu 24 godzin, Firma może wystawić fakturę z tytułu uzasadnionych opłat za przechowywanie od daty otrzymania pojazdu do jego odbioru. (Uwaga: firma co do zasady nie pobiera żadnych opłat za garażowanie w oczekiwaniu na instrukcje, jeśli naprawy zostaną ostatecznie przeprowadzone przez Firmę i należycie opłacone).
4.2 Wszystkie szacunki Spółki mogą ulec zmianie ze względu na zmiany w Spółce w zakresie robocizny, materiałów i części zamiennych na dzień oszacowania. W przypadku jakichkolwiek zmian występujących przed lub po akceptacji wyceny, Spółka może, jeśli uzna to za stosowne, zażądać od Klienta zapłaty po zakończeniu pracy wszelkich podwyżek wynikających z takiej zmiany.
4.3 Jeżeli nie zostanie przedstawiony kosztorys lub jeżeli zostanie wykonana jedynie część prac objętych kosztorysem, Spółka będzie uprawniona do naliczenia rozsądnej i właściwej ceny za wykonaną pracę (w tym wszelkich rozbiórek prowadzących do ustalenia wykonalności lub w inny sposób wszelkich prac i ponownego montażu) oraz za dostarczone materiały i części zamienne.
4.4 Firma może odmówić wykonania całości lub części jakichkolwiek prac z dowolnego powodu, niezależnie od tego, czy przedstawiono kosztorys.
Zmiany kosztorysu, zakresu naprawy lub pracy, należnych cen podlegają wszystkim niniejszym warunkom, w związku z czym żadna taka zmiana nie będzie uważana za stanowiącą lub tworzącą nową lub odrębną umowę.
4,5. Zamówienia otrzymane na Towary i/lub Usługi od kierowcy zatrudnionego przez Klienta lub przez jakąkolwiek osobę, co do której można zasadnie przypuszczać, że działa jako agent Klienta, lub na zlecenie jakiejkolwiek osoby, której Spółka jest uprawniona do realizacji dostawy pojazdu jest wiążące dla Klienta.
4.6 Przed przystąpieniem do prac Spółka może żądać kaucji. Klient będzie współpracował ze Spółką we wszystkich sprawach związanych z Usługami.
 1. Dostawa / Kompletacja
Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć Towary i/lub Usługi w przewidywanym terminie, jednakże Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w skompletowaniu Towarów i/lub Usług. Czas nie ma znaczenia w odniesieniu do tej klauzuli. Ryzyko przechodzi w momencie dostawy lub, w stosownych przypadkach, w momencie odbioru. .Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, np. niedostarczeniem towaru w terminie, nieprawidłową wysyłką lub pracą podwykonawcy.
 1. Zapłata
6.1 Płatność za wszystkie dostarczone Towary i/lub Usługi, naprawy i/lub części zamienne jest płatna po zakończeniu prac. W przypadku towarów i/lub usług naprawa zostaje zakończona w rozumieniu niniejszych warunków po powiadomieniu, że pojazd jest gotowy do odbioru. Wszystkie Towary i/lub Usługi pozostają całkowitą i nieobciążoną własnością Spółki do czasu otrzymania przez Spółkę rozliczonej zapłaty od Klienta w całości za takie Towary i/lub Usługi. Czeki będą akceptowane po okazaniu karty gwarancyjnej czeku.
6.2 Spółka będzie posiadać ogólny zastaw na wszystkich pojazdach Klienta i całej ich zawartości z tytułu wszelkich środków pieniężnych należnych Spółce od Klienta z jakiegokolwiek tytułu. Spółce przysługuje uzasadniona opłata za przechowywanie w każdym okresie, w którym pojazd jest zatrzymany na mocy zastawu.
6.3. Jeżeli zadłużenie Klienta wobec Spółki nie zostanie zaspokojone w ciągu 28 dni od daty wystawienia pierwszej faktury Klientowi, Spółka może bez uprzedzenia sprzedać dowolny pojazd będący własnością Klienta i/lub jego zawartość w drodze aukcji publicznej lub umowy prywatnej. Dochód netto ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pokrycie sumy pieniężnej należnej Spółce od Klienta, a pozostała część zostanie wypłacona Klientowi przez Spółkę na żądanie
7 Warunki kredytu
W przypadku, gdy Spółka rozszerzyła Warunki Kredytu na Kupującego, Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia jakichkolwiek usług warsztatowych lub części zamówionych przez Kupującego, jeżeli oznaczałoby to przekroczenie przez Kupującego Limitu Kredytu przyznanego Kupującemu .
 1. Środki zaradcze w przypadku opóźnionej płatności
8.1 Odsetki od zadłużenia handlowego naliczane są od daty wystawienia faktury, chyba że pomiędzy Spółką a Kupującym istnieje pisemna umowa określająca uzgodniony termin płatności wynoszący 28 dni. Odsetki naliczane będą z dnia na dzień, aż do dnia spłaty, według stopy ustawowej (8% powyżej stopy bazowej Banku Anglii obowiązującej w dniu wymagalności zadłużenia). Kwota ta może się od czasu do czasu zmieniać, w zależności od wysokości odsetek obowiązujących przez Bank Anglii w momencie wymagalności płatności faktury. Odsetki będą naliczane do czasu osiągnięcia ugody lub wydania wyroku sądu.
8.2 W przypadku, gdy jakakolwiek faktura nie zostanie zapłacona w terminie lub przed terminem płatności, wszelkie kwoty należne Spółce od Kupującego staną się natychmiast wymagalne i z zastrzeżeniem punktu 5.1 powyżej.
8.3 Spółka ma prawo odzyskać od Kupującego wszelkie koszty administracyjne, windykacyjne i prawne, jakie poniosła w związku z dochodzeniem kwot zaległych oraz wszelkich kwot, które stają się natychmiast wymagalne. punkt 5.2 powyżej.
8.4 Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Spółki, Spółka może w przypadku braku zapłaty jakiejkolwiek kwoty w terminie lub przed jej wymagalnością zawiesić świadczenie usługi na rzecz Kupującego. Wszelkie części lub sprzęt dostarczone Kupującemu przez Spółkę pozostają własnością Spółki do czasu zapłaty wszystkich należnych kwot.
 1. Tytuł i ryzyko
Wszelkie prace wykonane przez Spółkę na zlecenie Kupującego będą wykonywane na ryzyko Kupującego od momentu zakończenia prac, ku zadowoleniu Kupującego, pomimo dostawy. Tytuł prawny do zamontowanych części nie przechodzi ze Spółki na Kupującego do czasu, aż wszystkie odpowiednie i zaległe faktury oraz podatek VAT nie zostaną w pełni zapłacone i w takim czasie, że od Kupującego nie będą należne Spółce żadne inne kwoty.
 1. Procedura rozstrzygania sporów i jurysdykcja
Wszelkie umowy zawarte pomiędzy Spółką a Kupującym podlegają prawu Anglii i Walii, a wszelkie spory wynikające z jakiejkolwiek umowy pomiędzy Spółką a Kupującym będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii . W przypadku, gdy Kupujący będzie niezadowolony z jakiejkolwiek naprawy lub usługi wykonanej przez Spółkę, Kupujący powinien najpierw skontaktować się ze Spółką w celu podjęcia próby rozwiązania problemu. W Spółce obowiązuje procedura reklamacyjna. - Jest ona również zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Zezwolenie na pracę
Wszelkie dodatkowe prace będą wymagały zgody klienta, ponieważ pojazd znajduje się na miejscu, a klient nie. Autoryzację przyjmiemy telefonicznie.
 1. Wszystkie części usunięte przez Spółkę w trakcie naprawy, jeżeli Klient nie zgłosi ich w ciągu 24 godzin od zakończenia naprawy, zostaną uznane za własność Spółki i staną się jej wyłączną własnością. Zwrócone części podlegają opłacie manipulacyjnej. Części specjalnie zamówione nie podlegają zwrotowi.
 2. Gwarancja
W przypadku każdej gwarancji dotyczącej części, okres obowiązywania gwarancji zostanie wskazany przez producenta.
W przypadku potencjalnej reklamacji należy nas niezwłocznie powiadomić, po czym wada zostanie bezpłatnie oceniona i naprawiona przez Spółkę, o ile wyłączenia nie mają zastosowania. Wszelkie naprawy przeprowadzane przez alternatywną organizację będą dozwolone wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Spółki. Nie ma to wpływu na Twoje prawa ustawowe.
 1. Odpowiedzialność za szkody/uszkodzenie pojazdu
Klient jest odpowiedzialny za sprawdzenie swojego pojazdu pod kątem uszkodzeń przed opuszczeniem terenu Spółki. Gdy pojazd opuści teren Spółki po zakończeniu pracy, Spółka nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.
 1. Pojazd zastępczy
Firma nie gwarantuje dostępności samochodu zastępczego. Z pojazdu zastępczego mogą korzystać wyłącznie kierowcy, którzy ukończyli 25. rok życia, a wszelkie uszkodzenia pojazdu zastępczego będą musiały zostać pokryte z własnego ubezpieczenia pojazdu kierowcy. Przed wyjazdem pojazdu zastępczego z terenu Spółki należy przedstawić kopię dokumentu prawa jazdy pojazdu. Obowiązkiem kierowcy jest sprawdzenie pojazdu zastępczego pod kątem uszkodzeń i odnotowania go w dokumencie wypożyczonego pojazdu przed opuszczeniem terenu Spółki. Pojazd zastępczy zostanie sprawdzony przez członka Spółki po jego powrocie na teren Spółki.
 1. Marnować
Spółka jest objęta transportem odpadów środowiskowych, a także posiada licencję na usuwanie odpadów niebezpiecznych i jest dostępna do wglądu na żądanie.
 1. Kontrola jakości
Kontrola jakości przeprowadzana na naprawach samochodów wynosi około 10%.
 1. Przechowywanie pojazdów
Firma wystawi fakturę w wysokości 15,00 GBP + VAT dziennie za przechowywanie każdego pojazdu nieodebranego w uzgodnionym terminie odbioru po zakończeniu uzgodnionych prac.
 1. Płatność za części na specjalne zamówienie
Zapłatę za części będące na specjalne zamówienie Klienta należy uiścić przed przystąpieniem do prac, jeśli pojazdu Klienta nie ma na miejscu.